Thứ 7 ngày 23/11/2013 được nghỉ môn kinh tế phái triển Thầy Ngãi. thầy sẽ dạy bù cho lớp vào ngày tới phù hợp

23/8/2013 nghỉ môn Triết Học

<<>>